28.10.2016
„Закупуване на специализирано оборудване по проект BG05M9OP001-1.003–0727-C01 „Създаване на нови работни места в „Белви” ООД“ ....
19.07.2016
„БЕЛВИ” ООД започна работа по нов проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” ...
04.07.2012
Информация за сключени договори по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЗТММ-02-18/20.10.2011 г....