home about us services portfolio support contact us contact us
ЗА НАС - ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията и достъпна за Обществеността.Насочена към проектиране, изграждане и поддържане на ел.съоръжения и търговия с ел.материали, достигащи до крайния потребител с гарантирано качество, осигуряващи опазването на околната среда, поддържането на здравословни и безопасни условия на труд и носещи максимална полза за организацията и заинтересованите й страни.Политиката по управление на Белви ООД е резултат от ангажимента на Ръководството за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, както и свеждане до минимум на рисковете от производствената дейност за здравето и безопасността на работещите, при непрекъснато усъвършенстване на ису и в съответствие с действащото законодателство.

От тук можете да свалите цялата политика и целите на управление.

DAR UKAS