home about us services portfolio support contact us contact us
ЗА НАС - ТЕНДЕНЦИИ

Тенденциите за развитие на "Белви" ООД са в следните насоки:

  • усъвършенстване на дейността чрез подобряване на технологиите и затваряне на цикъла чрез изграждане на инженерингова схема;
  • въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъците машини и технологии за постигане на конкурентен и екологичен ефект;
  • непрекъснато удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;
  • запазване и непрекъснат стремеж за увеличаване на пазарния дял, въвеждане на нови методи на проучване, анализ и оценка;
  • налагане на пазара за ел.съоръжения като производител и изпълнител, който предлага балансирана ценова политика, гарантирани срокове и високо качество;
  • реинвестиране в нови производствени мощности и технологии за ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от дейността на дружеството и поддържане на постоянно високо, стабилно качество на предлаганите продукти и услуги;
  • провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа и запазване на неговото здраве и безопасност, с цел постигане на по-добри резултати.

DAR UKAS