home about us services portfolio support contact us contact us

Процедура за избор на изпълнител „Закупуване на специализирано оборудване по проект BG05M9OP001-1.003–0727-C01 „Създаване на нови работни места в „Белви” ООД“

  1. Документи за кандидатстване

Срок за подаване на офертите: 04.11.2016 г. 00:00 часа

DAR UKAS